Reklamační řád
Reklamační řád

1. Všeobecné ustanovení

1.1. Záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodě www.vytapeni-shop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Věšťany 77, 415 01 Modlany, tel. +420 608 955 223, e-mail: info@kotlesykora.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vlastnosti pojmů:

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmi tovýrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel -je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Záruka a její rozsah

2.1. Délka záruky na zboží je 24 měsíců, není-li stanovena jiná. Doba trvání záruky běží od data vystavení daňového dokladu. Pokud má výrobek na svém obalu vyznačen datum spotřeby, řídí se délka záruky tímto datem.

2.2. Záruční list: Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, bydliště nebo sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje na místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci.

3. Povinnosti kupujícího

3.1. Kupující je povinen:

3.1.1. Zásilku prohlédnout při převzetí od přepravní firmy, resp. při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady. V případě viditelného poškození či dokonce ztráty části zboží s dopravcem sepíše protokol a zásilku nepřebere (přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku předání konečnému zákazníkovi). Jakmile dopravce zásilku vrátí, okamžitě bude kupujícímu vyexpedováno nové zboží.

3.1.2. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží resp. při dodání, může uplatnit nárok z vad, zjistitelných při této prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

3.1.3. Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při prohlídce zjistit.

3.1.4. V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dokladu o zakoupení a skutečně dodaným zbožím je nutno podat do třetího pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu.

3.1.5. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady byly zjištěny.

3.1.6. Při uplatnění reklamace postupovat v souladu se všemi ustanoveními tohoto reklamačního řádu.

4. Systém reklamací zboží

4.1. Vznik reklamace Kupující domluví s prodávajícím způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak s prodávajícím telefonicky či e-mailem. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

4.2. Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.

4.3. Odstoupení od smlouvy (vrácení celé zásilky) spotřebitel Odstoupení od smlouvy, vrácení celé zásilky, kupující (spotřebitel) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nezničeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě 14 dní (určující je datum odeslání). Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

5. Zánik nároku na uplatnění záruky

5.1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

5.1.1. nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebování. Taková změna nelze být považována za vadu, pro kterou je zboží reklamováno

5.1.2. vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba

5.1.3. neprokáže-li kupující oprávněné nabytí reklamovaného zboží od prodávajícího (datum a číslo nabývajícího dokladu)

5.1.4.neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

5.1.5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího

5.1.6. zboží bylo poškozeno živly

6. Ostatní ustanovení reklamačního řádu

6.1. Prodávající zamítne reklamaci a vyhrazuje si právo na náhradu nákladů spojenýchs posuzováním reklamace, jestliže zanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu Zánik nároku na uplatnění záruky.